Termat dhe kushtet

Ju lutemi lexoni me kujdes Kushtet e Përdorimit para se të filloni të përdorni Faqen e Internetit. Duke përdorur Faqen e Internetit ose, kur është e zbatueshme, duke klikuar për të pranuar ose rënë dakord me Kushtet e Përdorimit kur ky opsion është vënë në dispozicionin tuaj, ju pranoni dhe pranoni të jeni të lidhur dhe t’i përmbaheni këtyre Kushteve të Përdorimit dhe Politikës sonë të Privatësisë, të inkorporuara këtu me referencë. Nëse nuk doni të bini dakord me këto Kushte të Përdorimit ose me Politikën e Privatësisë, nuk duhet të hyni ose të përdorni Faqen e Internetit.

Kjo politikë përshkruan llojet e informacionit që mund të mbledhim nga ju ose që mund të jepni kur vizitoni faqen e internetit www.durresyachtsmarina.com (“Faqja jonë e internetit”) dhe praktikat tona për mbledhjen, përdorimin, mirëmbajtjen, mbrojtjen dhe zbulimin e këtij informacioni.

Ndryshimet në Kushtet e Përdorimit

Ne mund t’i rishikojmë dhe përditësojmë këto Kushte të Përdorimit herë pas here në diskrecionin tonë të vetëm. Të gjitha ndryshimet janë efektive menjëherë kur ne i postojmë ato, dhe aplikojmë për të gjithë qasjen dhe përdorimin e Faqes së Internetit atje pas

Përdorimi juaj i vazhdueshëm i Faqes së Internetit pas publikimit të Kushteve të Rishikuara të Përdorimit do të thotë se ju pranoni dhe pranoni ndryshimet. Pritet që ta kontrolloni herë pas here këtë faqe në mënyrë që të jeni të vetëdijshëm për çdo ndryshim, pasi ato janë detyruese për ju.

Qasja në faqen e internetit dhe siguria e llogarisë

Ne rezervojmë të drejtën për të tërhequr ose ndryshuar Faqen e Internetit, dhe çdo shërbim apo material që ne japim në Faqen e Internetit, në diskrecionin tonë të vetëm pa njoftim. Ne nuk do të jemi përgjegjës nëse për ndonjë arsye të gjitha ose ndonjë pjesë e Faqes së Internetit është e padisponueshme në çdo kohë ose për ndonjë periudhë. Herë pas here, ne mund të kufizojmë aksesin në disa pjesë të Faqes së Internetit, ose në të gjithë Faqen e Internetit, tek çdo përdorues.
Ju jeni përgjegjës për:

 • Duke bërë të gjitha rregullimet e nevojshme për ju që të keni qasje në Faqen e Internetit.
 • Sigurimi që të gjithë personat që hyjnë në Faqen e Internetit nëpërmjet lidhjes suaj në internet të jenë të vetëdijshëm për këto Kushte të Përdorimit dhe të respektojnë ato.


Për të hyrë në faqen e internetit ose disa nga burimet që ofron. Është një kusht i përdorimit tuaj të Faqes së Internetit që të gjitha informacionet që ju jepni në Faqen e Internetit të jenë të sakta, aktuale dhe të plota. Ju pranoni që të gjitha informacionet që ju jepni në këtë faqe interneti, duke përfshirë por pa u kufizuar vetëm nëpërmjet përdorimit të ndonjë veçorie interaktive në këtë faqe interneti ose regjistrimit të interesit tuaj, udhëhiqen nga Politika jonë e Privatësisë, dhe ju pranoni të gjitha veprimet që ne ndërmarrim në lidhje me informacionin tuaj në përputhje me Politikën tonë të Privatësisë.

Të drejtat e pronësisë intelektuale

Faqja e internetit dhe e gjithë përmbajtja, veçoritë dhe funksionaliteti i saj (duke përfshirë por pa u kufizuar në të gjitha informacionet, softuerët, tekstet, shfaqjet, imazhet, videot dhe audiot, dhe dizajni, përzgjedhja dhe rregullimi i tyre), janë në pronësi të Kompanisë, licensuesve të saj ose ofruesve të tjerë të materialit të tillë dhe mbrohen nga e drejta e autorit shqiptar dhe ndërkombëtar, marka tregtare, patenta, sekreti tregtar dhe ligje të tjera të pronësisë intelektuale ose të të drejtave të pronësisë.
Këto Kushte të Përdorimit ju lejojnë të përdorni Faqen e Internetit vetëm për përdorimin tuaj personal, jo-tregtar. Ju nuk duhet të riprodhoni, shpërndani, modifikoni, krijoni vepra derivative të, të shfaqni publikisht, të kryeni publikisht, të ripublikoni, shkarkoni, ruani ose transmetoni ndonjë nga materialet në faqen tonë të internetit, përveçse si më poshtë:

 • Kompjuteri juaj mund të ruajë përkohësisht kopje të materialeve të tilla në RAM incidentale për qasjen dhe shikimin e këtyre materialeve.
 • Ju mund të ruani skedarë që janë automatikisht të fshehur nga shfletuesi juaj i Internetit për qëllime të përmirësimit të shfaqjes.
 • Ju mund të shtypni ose shkarkoni një kopje të një numri të arsyeshëm faqesh të Faqes së Internetit për përdorimin tuaj personal, jo-tregtar dhe jo për riprodhim, publikim apo shpërndarje të mëtejshme
 • Nëse ne ofrojmë desktop, celular ose aplikacione të tjera për shkarkim, ju mund të shkarkoni një kopje të vetme në kompjuterin tuaj ose pajisjen celulare vetëm për përdorimin tuaj personal, jo-komercial, me kusht që ju të pranoni të jeni të lidhur nga marrëveshja jonë e licencës së përdoruesit përfundimtar për aplikacione të tilla.
 • Nëse ne ofrojmë karakteristika të mediave sociale me përmbajtje të caktuara, ju mund të ndërmerrni veprime të tilla që mundësohen nga karakteristika të tilla.


Ju nuk duhet:

 • Modifikoni kopjet e çdo materiali nga ky sit.
 • Ribotoni çdo pjesë të Faqes së Internetit në një faqe tjetër interneti, në çdo medium tjetër (print, elektronik ose ndryshe) ose si pjesë e ndonjë shërbimi tregtar.
 • Përdorni çdo ilustrim, fotografi, sekuenca video ose audio ose ndonjë grafikë veçmas nga teksti shoqërues.
 • Fshini ose ndryshoni çdo njoftim për të drejtat e autorit, marka tregtare ose njoftime të tjera për të drejtat e pronësisë nga kopjet e materialeve nga kjo faqe.


Asnjë e drejtë, titull, apo interes për ose për Faqen e Internetit apo ndonjë përmbajtje në faqe nuk ju transferohet, dhe të gjitha të drejtat që nuk jepen në mënyrë të shprehur janë të rezervuara nga Kompania. Çdo përdorim i Faqes së Internetit që nuk lejohet shprehimisht nga këto Kushte të Përdorimit është një shkelje e këtyre Kushteve të Përdorimit dhe mund të shkelë të drejtën e autorit, markën tregtare dhe ligjet e tjera.

Markat tregtare

Emrat, emrat e markave, logot e Kompanisë dhe të gjithë emrat, logot, emrat e produkteve dhe shërbimeve të lidhura, dizajnet dhe sloganet janë marka tregtare të Kompanisë ose të filialeve apo licensorëve të saj. Ju nuk duhet të përdorni shenja të tilla pa lejen paraprake me shkrim të Kompanisë. Të gjithë emrat e tjerë, logot, emrat e produkteve dhe shërbimeve, dizajnet dhe sloganet në këtë faqe interneti janë markat tregtare të pronarëve të tyre përkatës.

Direkt nga ju kur na e siguroni

Automatikisht ndërsa lundroni përmes faqes. Informacioni i mbledhur automatikisht mund të përfshijë detajet e përdorimit, adresat IP dhe informacionet e mbledhura nëpërmjet cookies, fenerëve web dhe teknologjive të tjera të ndjekjes.

Nga palë të treta, për shembull, partnerët tanë të biznesit.

Përdorimet e ndaluara

 • Ju mund ta përdorni Faqen e internetit vetëm për qëllime të ligjshme dhe në përputhje me këto Kushte të Përdorimit. Ju pranoni të mos përdorni faqen e internetit:
 • Në çdo mënyrë që shkel çdo ligj apo rregullore të zbatueshme federale, lokale apo ndërkombëtare, duke përfshirë pa kufizim.
 • Për të transmetuar, ose për të prokuruar dërgimin e çdo materiali reklamues ose promovues, duke përfshirë çdo “postë pa vlerë”, “letër zinxhir” ose “spam” ose ndonjë kërkesë tjetër të ngjashme.
 • Të imitojë ose të tentojë të imitojë Kompaninë, një punonjës të Kompanisë, një përdorues tjetër ose ndonjë person apo entitet tjetër (duke përfshirë, pa kufizim, duke përdorur adresat e e-mailit ose emrat e ekranit të lidhur me ndonjë nga të mësipërmet).
 • Për t’u angazhuar në ndonjë sjellje tjetër që kufizon ose pengon përdorimin ose kënaqësinë e dikujt në Faqen e Internetit, ose që, siç përcaktohet nga ne, mund të dëmtojë Kompaninë ose përdoruesit e Faqes së Internetit ose t’i ekspozojë ata ndaj përgjegjësisë.


Përveç kësaj, ju pranoni të mos:

 • Përdorni Faqen e internetit në çdo mënyrë që mund të çaktivizojë, mbingarkojë, dëmtojë, ose dëmtojë Faqen e Internetit ose të ndërhyjë në përdorimin e Faqes së Internetit nga ndonjë palë tjetër, duke përfshirë aftësinë e tyre për t’u angazhuar në aktivitete në kohë reale nëpërmjet Faqes së Internetit.
 • Përdorni çdo robot, merimangë ose pajisje tjetër automatike, proces ose mjet për të hyrë në Faqen e Internetit për çdo qëllim, duke përfshirë monitorimin ose kopjimin e ndonjë materiali në Faqen e Internetit.
 • Përdorni çdo proces manual për të monitoruar ose kopjuar ndonjë nga materialet në Faqen e Internetit ose për ndonjë qëllim tjetër të paautorizuar pa pëlqimin tonë paraprak me shkrim.
 • Përdorni çdo pajisje, softuer ose rutinë që ndërhyn në punën e duhur të Faqes së Internetit.
 • Futni çdo virus, kuaj trojanë, krimba, bomba logjike ose materiale të tjera që janë keqdashëse ose teknologjikisht të dëmshme.
 • Përpjekje për të fituar qasje të paautorizuar në, të ndërhyjë, të dëmtojë ose të prishë ndonjë pjesë të Internetit, serverin në të cilin është ruajtur Faqja e internetit, ose ndonjë server, kompjuter ose bazë të dhënash të lidhura me Faqen e internetit.
 • Sulmoni faqen e internetit nëpërmjet një sulmi të mohimit të shërbimit ose një sulmi të shpërndarë të mohimit të shërbimit
 • Përndryshe përpiquni të ndërhyni në punën e duhur të Faqes së Internetit.

Mbështetja në informacionin e postuar

Informacioni i paraqitur në ose nëpërmjet Faqes së Internetit është vënë në dispozicion vetëm për qëllime të përgjithshme informacioni. Ne nuk garantojmë saktësinë, plotësinë apo dobinë e këtij informacioni. Çdo mbështetje që ju vendosni në këto informacione është rreptësisht në rrezikun tuaj. Ne heqim dorë nga çdo përgjegjësi dhe përgjegjësi që vjen nga çdo mbështetje e vendosur në materiale të tilla nga ju ose ndonjë vizitor tjetër në Faqen e internetit, ose nga kushdo që mund të informohet për ndonjë nga përmbajtjet e tij.

Përditësimi i faqes së internetit

Ne mund të përditësojmë përmbajtjen në faqen e internetit herë pas here, por përmbajtja e saj nuk është domosdoshmërisht e plotë ose e përditësuar. Ndonjë nga materialet në faqen e internetit mund të jetë jashtë datës në çdo kohë të caktuar, dhe ne nuk jemi nën detyrimin për të përditësuar materiale të tilla.

Informacion për ju dhe vizitat tuaja në faqen e internetit

Të gjitha informacionet që mbledhim në këtë faqe interneti janë subjekt i Politikës sonë të Privatësisë. Duke përdorur Faqen e Internetit, ju pranoni të gjitha veprimet e ndërmarra nga ne në lidhje me informacionin tuaj në përputhje me Politikën e Privatësisë.

Lidhja me faqen e internetit dhe veçoritë e mediave sociale

Ju mund të lidheni me ndonjë faqe, me kusht që ta bëni këtë në një mënyrë që është e drejtë dhe ligjore dhe nuk dëmton reputacionin tonë ose nuk përfiton prej saj, por nuk duhet të vendosni një lidhje në mënyrë të tillë që të sugjeroni ndonjë formë shoqërimi, miratimi apo miratimi nga ana jonë.

Kjo faqe interneti mund të ofrojë disa karakteristika të mediave sociale që ju mundësojnë të:

 • Lidhuni nga faqet tuaja të internetit ose të caktuara të palëve të treta në disa përmbajtje në këtë Faqe interneti.
 • Dërgoni e-mail ose komunikime të tjera me përmbajtje të caktuara, ose lidhje me përmbajtje të caktuara, në këtë Faqe interneti.
 • Bëni që pjesë të kufizuara të përmbajtjes në këtë faqe interneti të shfaqen ose të shfaqen në faqet tuaja ose në disa faqe interneti të palëve të treta.


Ju mund t’i përdorni këto karakteristika vetëm pasi ato janë siguruar nga ne, vetëm në lidhje me përmbajtjen me të cilën ato shfaqen dhe ndryshe në përputhje me çdo afat dhe kushte shtesë që ne sigurojmë në lidhje me këto karakteristika. Duke iu nënshtruar të mësipërmes, ju nuk duhet:

 • Krijoni një link nga çdo faqe interneti që nuk është në pronësi tuaj.
 • Përndryshe ndërmerrni ndonjë veprim në lidhje me materialet në këtë faqe interneti që nuk përputhen me çdo dispozitë tjetër të këtyre Kushteve të Përdorimit.
 • Ju pranoni të bashkëpunoni me ne për të bërë që çdo inkuadrim apo lidhje e paautorizuar të ndërpritet menjëherë. Ne rezervojmë të drejtën për të tërhequr lejen e lidhjes pa njoftim.
 • Ne mund të çaktivizojmë të gjitha ose ndonjë veçori të mediave sociale dhe çdo lidhje në çdo kohë pa njoftim në diskrecionin tonë.

Lidhjet nga faqja e internetit

Nëse Faqja e Internetit përmban lidhje me faqet dhe burimet e tjera të ofruara nga palë të treta, këto lidhje sigurohen vetëm për lehtësinë tuaj. Kjo përfshin lidhjet e përmbajtura në reklama, duke përfshirë reklamat me banderola dhe lidhjet e sponsorizuara. Ne nuk kemi kontroll mbi përmbajtjen e këtyre faqeve apo burimeve dhe nuk pranojmë asnjë përgjegjësi për to apo për ndonjë humbje apo dëm që mund të vijë nga përdorimi juaj i tyre. Nëse vendosni të hyni në ndonjë nga faqet e internetit të palëve të treta të lidhura me këtë faqe interneti, ju e bëni këtë tërësisht me rrezikun tuaj dhe i nënshtroheni kushteve dhe kushteve të përdorimit për faqet e tilla të internetit.

Kufizimet gjeografike

Pronari i Faqes së Internetit është i vendosur në Shqipëri. Ne nuk pretendojmë se faqja e internetit ose ndonjë nga përmbajtjet e saj është e aksesueshme ose e përshtatshme jashtë Shqipërisë. Qasja në faqen e internetit mund të mos jetë e ligjshme nga persona të caktuar ose në vende të caktuara. Nëse ju hyni në faqen e internetit nga jashtë Shqipërisë, ju e bëni këtë me iniciativën tuaj dhe jeni përgjegjës për respektimin e ligjeve lokale.

Përjashtimi i garancive

Ju e kuptoni se ne nuk mund dhe nuk garantojmë ose garantojmë që Faqja e Internetit do të jetë e lirë nga viruset ose kodi tjetër shkatërrues. Ju jeni përgjegjës për zbatimin e procedurave dhe pikave të kontrollit të mjaftueshme për të përmbushur kërkesat tuaja të veçanta për mbrojtjen anti-virus dhe saktësinë e hyrjes dhe daljes së të dhënave, dhe për mbajtjen e një mjeti të jashtëm në faqen tonë të internetit për çdo rindërtim të çdo të dhënave të humbura.

NE NUK DO TË JEMI PËRGJEGJËS PËR NDONJË HUMBJE APO DËMTIM TË SHKAKTUAR NGA NJË SULM I SHPËRNDARË DENIAL-OF-SERVICE, VIRUSE APO MATERIALE TË TJERA TEKNOLOGJIKISHT TË DËMSHME QË MUND TË INFEKTOJNË PAJISJET TUAJA KOMPJUTERIKE, PROGRAMET KOMPJUTERIKE, TË DHËNAT OSE MATERIALE TË TJERA TË PRONËSISË PËR SHKAK TË PËRDORIMIT TUAJ TË FAQES SË INTERNETIT OSE NDONJË SHËRBIMI APO SENDI TË MARRË NËPËRMJET FAQES SË INTERNETIT OSE PËR SHKARKIMIN TUAJ TË NDONJË MATERIALI TË POSTUAR NË TË, OSE NË NDONJË FAQE INTERNETI TË LIDHUR ME TË.

PËRDORIMI JUAJ I FAQES SË INTERNETIT, PËRMBAJTJES SË TIJ DHE ÇDO SHËRBIMI APO SENDI TË PËRFTUAR NËPËRMJET FAQES SË INTERNETIT ËSHTË NË RREZIKUN TUAJ. FAQJA E INTERNETIT, PËRMBAJTJA E SAJ DHE ÇDO SHËRBIM APO SENDE TË PËRFTUARA NËPËRMJET FAQES SË INTERNETIT OFROHEN NË BAZË “SIÇ ËSHTË” DHE “SI NË DISPOZICION”, PA ASNJË GARANCI TË ASNJË LLOJI, QOFTË TË SHPREHUR, QOFTË TË NËNKUPTUAR. AS KOMPANIA DHE ASNJË PERSON I LIDHUR ME KOMPANINË NUK BËN ASNJË GARANCI APO PËRFAQËSIM NË LIDHJE ME PLOTËSINË, SIGURINË, BESUESHMËRINË, CILËSINË, SAKTËSINË APO DISPONUESHMËRINË E FAQES SË INTERNETIT. PA E KUFIZUAR TË MËSIPËRMEN, AS KOMPANIA DHE ASKUSH I LIDHUR ME KOMPANINË NUK PËRFAQËSON APO GARANTON QË FAQJA E INTERNETIT, PËRMBAJTJA E SAJ APO NDONJË SHËRBIM APO SENDE E PËRFTUAR NËPËRMJET FAQES SË INTERNETIT DO TË JETË E SAKTË, E BESUESHME, PA GABIME OSE E PANDËRPRERË, SE DEFEKTET DO TË KORRIGJOHEN, QË FAQJA JONË OSE SERVERI QË E VË ATË NË DISPOZICION JANË TË LIRË NGA VIRUSET APO KOMPONENTËT E TJERË TË DËMSHËM OSE QË FAQJA E INTERNETIT APO NDONJË SHËRBIM PËRNDRYSHE DO TË PLOTËSOJË NEVOJAT APO PRITJET TUAJA.

NË KËTË MËNYRË, KOMPANIA RRËZON TË GJITHA GARANCITË E ÇDO LLOJI, QOFSHIN ATO TË SHPREHURA APO TË NËNKUPTUARA, STATUTORE APO TË TJERA, DUKE PËRFSHIRË POR PA U KUFIZUAR NË ASNJË GARANCI TË SHKELJES SË LIGJIT.

E MËSIPËRME NUK PREK ASNJË GARANCI QË NUK MUND TË PËRJASHTOHET OSE TË KUFIZOHET SIPAS LIGJIT TË ZBATUESHËM.

KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

NË ASNJË RAST, KOMPANIA, FILIALET E SAJ APO LICENSUESIT E TYRE, OFRUESIT E SHËRBIMEVE, PUNONJËSIT, AGJENTËT, OFICERËT APO DREJTORËT NUK DO TË JENË PËRGJEGJËS PËR DËME TË ÇFARËDO LLOJI, SIPAS NDONJË TEORIE LIGJORE, QË DALIN NGA OSE NË LIDHJE ME PËRDORIMIN TUAJ, OSE PAMUNDËSINË PËR TË PËRDORUR, FAQEN E INTERNETIT, ÇDO FAQE INTERNETI TË LIDHUR ME TË, NDONJË PËRMBAJTJE NË FAQEN E INTERNETIT OSE TË TILLA FAQE TË TJERA INTERNETI APO NDONJË SHËRBIM APO SENDE TË PËRFTUARA NËPËRMJET FAQES SË INTERNETIT OSE TË TILLA FAQE TË TJERA INTERNETI, DUKE PËRFSHIRË ÇDO DËM TË DREJTPËRDREJTË, INDIREKT, SPECIAL, INCIDENTAL, PËR PASOJË OSE NDËSHKUES, DUKE PËRFSHIRË, POR PA U KUFIZUAR NË, DËMTIMET PERSONALE, DHIMBJET DHE VUAJTJET, VUAJTJET EMOCIONALE, HUMBJEN E TË ARDHURAVE, HUMBJEN E FITIMEVE, HUMBJEN E BIZNESIT OSE KURSIMET E PARASHIKUARA, HUMBJEN E PËRDORIMIT, HUMBJEN E VULLNETIT TË MIRË, HUMBJEN E TË DHËNAVE, DHE NËSE SHKAKTOHET NGA TORTURIMI (PËRFSHIRË NEGLIZHENCËN), SHKELJA E KONTRATËS OSE NDRYSHE, EDHE NËSE ËSHTË E PARASHIKUESHME.

E MËSIPËRME NUK NDIKON NË ASNJË PËRGJEGJËSI QË NUK MUND TË PËRJASHTOHET OSE TË KUFIZOHET SIPAS LIGJIT TË ZBATUESHËM.

Dëmshpërblimi

Ju pranoni të mbroni, të indemnizoni dhe të mbani të padëmshme Kompaninë, filialet e saj, licensorët dhe ofruesit e shërbimeve, dhe oficerët e saj dhe të tyre përkatës, drejtorët, punonjësit, kontraktorët, agjentët, licensorët, furnizuesit, pasardhësit dhe cakton nga dhe kundër çdo pretendimi, detyrimi, dëmi, gjykimi, shpërblimesh, humbjesh, kostosh, shpenzimesh apo tarifash (duke përfshirë tarifat e avokatëve të arsyeshëm) që dalin nga ose kanë të bëjnë me shkeljen tuaj të këtyre Kushteve të Përdorimit ose përdorimit tuaj, Çdo përdorim i përmbajtjes, shërbimeve dhe produkteve të Faqes së Internetit përveçse siç autorizohet shprehimisht në këto Kushte përdorimi ose përdorimi juaj i çdo informacioni të marrë nga Faqja e Internetit.

Qeverisja e ligjit dhe juridiksionit

Të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me Faqen e Internetit dhe këto Kushte të Përdorimit dhe çdo mosmarrëveshje apo pretendim që lind prej tij ose që lidhet me to (në çdo rast, duke përfshirë mosmarrëveshjet ose pretendimet jokontraktuale), do të udhëhiqen dhe do të trajtohen në përputhje me ligjet në fuqi në Shqipëri pa dhënë efekt në asnjë zgjedhje apo konflikt të ligjit dispozitë apo rregull (qoftë të Republikës së Shqipërisë apo ndonjë juridiksion tjetër).

Çdo padi ligjore, veprim ose procedim që lind nga këto Kushte të Përdorimit ose në faqen e internetit do të ngrihet ekskluzivisht në Gjykatën e Qarkut Durrës, edhe pse ne mbajmë të drejtën të sjellim çdo padi, veprim apo procedim kundër jush për shkelje të këtyre Kushteve të Përdorimit në vendin ose vendin tuaj të banimit ose në çdo vend tjetër përkatës. Ju hiqni dorë nga çdo kundërshtim ndaj ushtrimit të juridiksionit mbi ju nga gjykata të tilla dhe për të vendosur në gjykata të tilla.

Kufizimi i kohës për të paraqitur pretendimet

ÇDO SHKAK I VEPRIMIT OSE PRETENDIMIT QË MUND TË KENI DALË NGA OSE QË KA TË BËJË ME KËTO KUSHTE TË PËRDORIMIT OSE FAQJA E INTERNETIT DUHET TË FILLOJË BRENDA NJË (1) VITI PASI TË RRITET SHKAKU I VEPRIMIT, PËRNDRYSHE, SHKAKU I TILLË I VEPRIMIT OSE PRETENDIMIT ËSHTË I NDALUAR PËRGJITHMONË.

Aftësia e heqjes dorë dhe e shkëputjes

Asnjë heqje dorë nga Kompania e ndonjë afati apo kushti të përcaktuar në këto Kushte të Përdorimit nuk duhet të konsiderohet një heqje e mëtejshme ose e vazhdueshme e një afati apo kushti të tillë ose një heqje dorë nga ndonjë term apo kusht tjetër dhe çdo dështim i Shoqërisë për të pohuar një të drejtë apo dispozitë sipas këtyre Kushteve të Përdorimit nuk përbën një heqje të kësaj të drejte apo dispozite.

Nëse ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve të Përdorimit mbahet nga një gjykatë ose gjykatë tjetër e juridiksionit kompetent për të qenë e pavlefshme, e paligjshme ose e pazbatueshme për ndonjë arsye, kjo dispozitë do të eliminohet ose kufizohet në masën minimale të tillë që dispozitat e mbetura të Kushteve të Përdorimit të vazhdojnë në fuqi dhe efekt të plotë.

Marrëveshje e tërë

Kushtet e përdorimit, Politika jonë e Privatësisë dhe Marrëveshja e Pronës përbëjnë marrëveshjen e vetme dhe të plotë midis jush dhe Kompanisë në lidhje me Faqen e Internetit dhe mbivendosin të gjitha mirëkuptimet, marrëveshjet, përfaqësimet dhe garancitë e mëparshme dhe bashkëkohore, si me shkrim ashtu edhe me gojë, në lidhje me Faqen e Internetit.

Komentet dhe shqetësimet tuaja

Kjo faqe interneti operohet dhe zotërohet nga Kompania.

Në lidhje me kërkesat për mbështetje teknike dhe komunikime të tjera që kanë të bëjnë me Faqen e Internetit, ju mund të na kontaktoni duke përdorur formularin tonë të kontaktit të faqes së internetit, ose duke na dërguar me email në [email protected]

Për feedback ose sugjerime, ju lutemi na kontaktoni në [email protected]

Ju e kuptoni dhe pranoni se duke përdorur këtë Faqe interneti në azhurnimin, ndryshimin ose ndryshimin e informacionit tuaj personal, adresën (es) ose detajet e kontaktit, ju jeni duke pranuar se Kompania ose ndonjë nga filialet e saj mund, sipas dëshirës së tyre, të përdorë informacione të tilla si një informacion alternativ për të dërguar njoftime ligjore sipas këtyre Kushteve të Përdorimit ose Marrëveshjes së Pronësisë. Është detyrimi juaj të informoni menjëherë Kompaninë për çdo ndryshim në këtë informacion.

REGISTER INTEREST

© 2023 All Rights Reserved